Euro's-tarieven

Workshops
Workshop € 25,= inclusief materiaal, koffie of thee
Dag workshop met wandeling in het Drents Friese Woud € 45,= inclusief materiaal, koffie of thee
Dag workshop met wandeling in het Drents Friese Woud en Lunch of High Tea € 65,= inclusief koffie of thee

Workshops op locatie zijn ook mogelijk, minimaal aantal deelnemers is dan zes personen.

Indien je bij verhindering tenminste 48 uur van te voren afzegt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Akeneia


Bedrijfsomschrijving.
Kinderen-Zien praktijk voor Bewust-Zijn is opgericht door Wemmie Dekker en gevestigd in Boijl. In de praktijk wordt er gewerkt met sterke vrouwen tussen 30 en 45 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gezin is een belangrijk onderdeel bij deze vrouwen en daarom wordt er ook regelmatig met het hele gezin gewerkt. Kinderen Zien is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32131811. Akeneia is onderdeel van Kinderen-Zien.

Toepasbaarheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (persoonlijk) consult, advies, begeleiding, locatiebezoek en overeenkomst tussen Kinderen-Zien praktijk voor Bewust-Zijn van Wemmie Dekker. Hierna te noemen “Kinderen-Zien”, en een Opdrachtgever waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk en een deelnemer aan workshops, informatieavonden en bijeenkomsten.
Kinderen-Zien heeft het recht in overleg met de ouders bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Kinderen-Zien praktijk voor Bewust-Zijn.
Opdrachtgever: Wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de cliënt.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject op het gebied van Begeleiding, Coaching, Therapie, Healing en aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Begeleiding van kinderen en ouders.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderen Zien kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid.
Kinderen-Zien is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de consulten.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak voor kinderen.
Er is een workshopruimte die gebruikt kan worden als wachtruimte binnen de praktijk. Ouders kunnen hier wachten tijdens de consulten. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn. Na een consult is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Eventueel kan er in een tussengesprek en/of eindgesprek de vorderingen met betrekking tot de cliënt besproken worden.

Verhindering.
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 48 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 48 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Tijdens de consulten en workshops wordt de telefoon van Kinderen-Zien niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail van het mobiele nummer.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
De begeleider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de begeleider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven.
De tarieven staan vermeld op de pagina “contact” op de website van Kinderen-Zien (www.kinderen-zien.nl) of zijn op te vragen bij Kinderen-Zien.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 20 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt er een afspraak ingepland.

Betalingsvoorwaarden.
Betaling van het persoonlijk consult, huis of locatiebezoek, informatieavonden, bijeenkomsten en workshops geschiedt contant na afloop of op rekening in overleg.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kinderen-Zien een betalingsherinnering.
Indien de cliënt of de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kinderen-Zien gerechtigd bij een tweede herinnering administratiekosten van € 5,= per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kinderen-Zien, is Kinderen-Zien genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Kinderen-Zien gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt of de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid.
Het advies van Kinderen-Zien is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kinderen Zien is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten of producten door Kinderen-Zien tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderen-Zien. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderen-Zien.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kinderen-Zien aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediatie te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.Akeneia.nl en www.Kinderen-Zien.nl.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de begeleider.